Profesinis mokymas

Greitas startas tavo karjerai

Pasirinkę įgyti paklausią profesiją jau mokymosi metu galite rinktis iš darbdavių pasiūlymų arba su draugais planuoti savo verslo įsteigimą. Perspektyviausios yra ir artimiausiu metu išliks inžinerijos, informacijos ir ryšio technologijų, paslaugų sektoriaus krypčių profesijos, t. y. tos profesijos, kur išmokstama valdyti mašinas ir kitus įrenginius, skirtus palengvinti arba papuošti kasdienį gyvenimą.

Pradėk savo kelionę sėkmingos karjeros link jau šiandien!

Profesinėje mokykloje 70 proc. viso mokymosi sudaro praktika ir praktinių įgūdžių tobulinimas. Jei dar neturi brandos atestato – gali mokytis ir pagal bendrąją programą, ir profesijos – įgysi brandos atestatą bei profesinę kvalifikaciją. O turintieji brandos atestatą gali mokytis vien tik konkrečios pasirinktos profesijos paslapčių.

Play Video

Kiek trunka profesinio mokymo programos?

Čia rasite įprastą profesinio mokymo programų trukmę.
Mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ir pasirinko profesinio mokymo programos modulį, bendra mokymosi trukmė nesikeičia.

Mokaisi 3-4 gimnazijos klasėje

Kai mokinys tuo pačiu metu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Pirminio profesinio mokymo programa kartu su bedruoju ugdymu trunka 3 metus.

Baigusiems gimnaziją

Kai mokomasi tik pagal profesinio mokymo programą siekiant įgyti pirmą kvalifikaciją. Pirminio profesinio mokymo programa trunka nuo pusės iki 2 metų.

Tavo išsilavinimas

Baigusiems 10 klasių

Kai mokinys mokosi tik pagal profesinio mokymo programą siekdamas įgyti pirmą kvalifikaciją. Pirminio profesinio mokymo programa trunka nuo pusės iki 2 metų.

Jau turintiems išsilavinimą

Kai kvalifikaciją jau įgijus profesinėje ar aukštojoje mokykloje siekiama įgyti kitą kvalifikaciją. Tęstinio profesinio mokymo programa trunka nuo 3 mėnesių iki 1 metų ir 2 mėnesių.

Renkantis profesinio mokymo programą, modulį, specialybę svarbu žinoti

Kaip pasirinkti perspektyvią profesiją, specialybę?

Rinkis tai, kas pačiam ar pačiai yra arčiausiai širdies, ką mėgsti veikti ir kas sekasi. Taip pat gali pasitarti su karjeros konsultantu savo mokykloje.

 

Galimų pasirinkimų šimtai! Todėl prieš rinkdamasis mokymosi programą pirmiausia išsiaiškink, ar žinios, kurias įgysi, atitinka tavo potencialą: kokie tavo polinkiai, gebėjimai, interesai. Jei mokslus rinksiesi pagal savo interesus – galėsi džiaugtis sėkminga karjera.

 

Svarbu suprasti, kad sėkmingi žmonės yra tie, kurie dirba mėgstamą darbą, o tada ir geras uždarbis ateina savaime. Didžiausia klaida daroma tada, kai specialybės pavadinimas, o ne pomėgiai ir interesai lemia pasirinkimus.

Kur galima rasti informacijos apie profesinio mokymo programas ar jų modulius ir profesinio mokymo įstaigas?
Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO tinklalapyje, taip pat Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS. Išsami informacija apie programas pateikiama www.kpmpc.lt.
Kuo skiriasi pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos?

Pirminio profesinio mokymo programos skirtos pirmai kvalifikacijai įgyti. Tęstinio profesinio mokymo programos skirtos kvalifikaciją įgijusiems asmenims.

Kada rinktis profesinio mokymo programą?
  • Jeigu esi apsisprendęs, kad ši profesija patinka ir ateityje norėsi dirbti tokį darbą.
  • Jeigu nori greičiau tapti savarankišku, įgyti profesiją ir gauti tave tenkinantį atlygį.
Kada rinktis mokytis pagal modulį?
  • Jeigu nori įgyti praktinių įgūdžių, kurie reikalingi gyvenime.
  • Jeigu nori išsibandyti save ir nuspręsti, ar ateity rinktis šią profesiją ir tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ar ieškoti kito pasirinkimo.
Modulis – profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus įgyjamos kompetencijos, reikalingos profesinio mokymo programoje numatytai kvalifikacijai įgyti. Baigus modulį ir įvertinus įgytas kompetencijas išduodamas pažymėjimas. Modulius gali rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 ir I–II gimnazijos klasės) ar vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasė).
Ar galėsiu gauti stipendiją?

Įsteigtos mokymosi ir socialinės stipendijos, kurias gali gauti mokiniai, besimokantys pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją.
Mokymosi stipendija gali būti skiriama už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus. Stipendija mokama kas mėnesį.
Mokiniai taip pat gali būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys gali gauti vienkartinę mokymosi stipendiją.
Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, savo ugdymosi poreikiams tenkinti, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama.
Kita materialinė parama gali būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Ar mokydamasis turėsiu galimybę gyventi bendrabutyje?

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Ar besimokydamas galėsiu dalyvauti mainų programose, konkursuose?

Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.

Ar mokydamasis turėsiu atostogų?

Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.

Ar laisvalaikiu galėsiu tenkinti savo pomėgius?

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas tenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti ar rinktis kitas veiklas.

Kaip pasirinkti perspektyvią profesiją, specialybę?

Galite rinktis profesinio mokymo įstaigą savo mieste ar rajone