Atskleisk savo talentą –
tapk profesijos meistru!

Nuo birželio 1 d. prasidės 2022 metų vasaros etapo priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programas Ir jų modulius 

Renkantis profesinio mokymo programą arba jos modulį
svarbu žinoti

Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO tinklalapyje, taip pat Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS. Išsami informacija apie programas pateikiama www.kpmpc.lt.

Pirminio profesinio mokymo programos skirtos pirmai kvalifikacijai įgyti. 

Tęstinio profesinio mokymo programos skirtos kvalifikaciją įgijusiems asmenims.

  • Jeigu esi apsisprendęs, kad ši profesija patinka ir ateityje norėsi dirbti tokį darbą.
  • Jeigu nori greičiau tapti savarankišku, įgyti profesiją ir gauti tave tenkinantį atlygį.
  •  
  • Jeigu nori įgyti praktinių įgūdžių, kurie reikalingi gyvenime. 
  • Jeigu nori išsibandyti save ir nuspręsti, ar ateity rinktis šią profesiją ir tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ar ieškoti kito pasirinkimo. 

Modulis – profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus įgyjamos kompetencijos, reikalingos profesinio mokymo programoje numatytai kvalifikacijai įgyti. Baigus modulį ir įvertinus įgytas kompetencijas išduodamas pažymėjimas. 

Modulius gali rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 ir I–II gimnazijos klasės) ar vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasė). 

Įsteigtos mokymosi ir socialinės stipendijos, kurias gali gauti mokiniai, besimokantys pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją. 

Mokymosi stipendija gali būti skiriama už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus. Stipendija mokama kas mėnesį, jos dydis gali siekti nuo 21 euro (0,5 BSI) iki 126 eurų (3 BSI).

Mokiniai taip pat gali būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys gali gauti vienkartinę mokymosi stipendiją, kurios dydis – nuo 21 euro (0,5 BSI) iki 210 eurų (5 BSI).

Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, savo ugdymosi poreikiams tenkinti, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama. Socialinė stipendija siekia 126 eurus (3 BSI). 

Kita materialinė parama – iki 126 eurų (3 BSI) – gali būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.

Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas tenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti ar rinktis kitas veiklas. 

Naujienos

Lengvinamos ukrainiečių priėmimo į šalies profesinio mokymo įstaigas sąlygos

Per žiemos priėmimą į profesines mokyklas daugiausia priimta būsimų vairuotojų ir paramedikų

Vasario 3 d. prasideda 2022 metų žiemos etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas.